Year
Month
 • Planar peristrophic multiplexing metasurfaces
 • Jia Chen, Dapeng Wang, Guangyuan Si, Siew Lang Teo, Qian Wang, Jiao Lin
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging
 • Mingbo Pu, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • Direct field-to-pattern monolithic design of holographic metasurface via residual encoder-decoder convolutional neural network
 • Ruichao Zhu, Jiafu Wang, Tianshuo Qiu, Dingkang Yang, Bo Feng, Zuntian Chu, Tonghao Liu, Yajuan Han, Hongya Chen, Shaobo Qu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • A novel method for designing crosstalk-free achromatic full Stokes imaging polarimeter
 • Jinghua Teng
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • Third-harmonic generation and imaging with resonant Si membrane metasurface
 • Ze Zheng, Lei Xu, Lujun Huang, Daria Smirnova, Khosro Zangeneh Kamali, Arman Yousefi, Fu Deng, Rocio Camacho-Morales, Cuifeng Ying, Andrey E. Miroshnichenko, Dragomir N. Neshev, Mohsen Rahmani
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-08-31
 • 31.38 Gb/s GaN-based LED array visible light communication system enhanced with V-pit and sidewall quantum well structure
 • Zengyi Xu, Wenqing Niu, Yu Liu, Xianhao Lin, Jifan Cai, Jianyang Shi, Xiaolan Wang, Guangxu Wang, Jianli Zhang, Fengyi Jiang, Zhixue He, Shaohua Yu, Chao Shen, Junwen Zhang, Nan Chi
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-07-28
 • High-speed multiwavelength InGaAs/InP quantum well nanowire array micro-LEDs for next generation optical communications
 • Fanlu Zhang, Zhicheng Su, Zhe Li, Yi Zhu, Nikita Gagrani, Ziyuan Li, Mark Lockrey, Li Li, Igor Aharonovich, Yuerui Lu, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish, Lan Fu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-07-28
 • Encoding physics to learn reaction–diffusion processes
 • Chengping Rao, Pu Ren, Qi Wang, Oral Buyukozturk, Hao Sun, Yang Liu
 • Nature Machine Intelligence
 • 2023-07-17
 • Speckle structured illumination endoscopy with enhanced resolution at wide field of view and depth of field
 • Elizabeth Abraham, Junxiao Zhou, Zhaowei Liu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • 1 2 3 4 5 6 7 ... 66
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard