Year
Month
 • Encoding physics to learn reaction–diffusion processes
 • Chengping Rao, Pu Ren, Qi Wang, Oral Buyukozturk, Hao Sun, Yang Liu
 • Nature Machine Intelligence
 • 2023-07-17
 • Speckle structured illumination endoscopy with enhanced resolution at wide field of view and depth of field
 • Elizabeth Abraham, Junxiao Zhou, Zhaowei Liu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • All-optical controlled-NOT logic gate achieving directional asymmetric transmission based on metasurface doublet
 • Yijia Huang, Tianxiao Xiao, Shuai Chen, Zhengwei Xie, Jie Zheng, Jianqi Zhu, Yarong Su, Weidong Chen, Ke Liu, Mingjun Tang, Peter Müller-Buschbaum, Ling Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • The cornerstone of fiber-optic distributed vibration/acoustic sensing: Ф-OTDR
 • Yunjiang Rao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • Laser direct writing of Ga₂O₃/liquid metal-based flexible humidity sensors
 • Songya Cui, Yuyao Lu, Depeng Kong, Huayu Luo, Liang Peng, Geng Yang, Huayong Yang, Kaichen Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • Novel all-fiber-optic technology for control and multi-color probing of neural circuits in freely-moving animals
 • Xingde Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • Deep-red and near-infrared organic lasers based on centrosymmetric molecules with excited-state intramolecular double proton transfer activity
 • Chang-Cun Yan, Zong-Lu Che, Wan-Ying Yang, Xue-Dong Wang, Liang-Sheng Liao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-07-20
 • Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks
 • Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu, Qi Tian
 • Nature
 • 2023-07-05
 • Highly sensitive and stable probe refractometer based on configurable plasmonic resonance with nano-modified fiber core
 • Jianying Jing, Kun Liu, Junfeng Jiang, Tianhua Xu, Shuang Wang, Tiegen Liu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-06-25
 • 1 2 3 4 5 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard