Year
Month
(Peer-Reviewed) Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer
Jiangbo Lyu 吕江泊 ¹ ², Tao Zhu 朱涛 ¹ ², Yan Zhou 周延 ¹, Zhenmin Chen 陈震旻 ¹, Yazhi Pi 皮雅稚 ¹, Zhengtong Liu 刘政通 ¹, Xiaochuan Xu 徐小川 ², Ke Xu 徐科 ², Xu Ma 马旭 ³, Lei Wang 王磊 ¹, Zizheng Cao 曹子峥 ¹, Shaohua Yu 余少华 ¹
¹ Peng Cheng Laboratory, Shenzhen 518055, China
中国 深圳 鹏城实验室
² Department of Electronic and Information Engineering, Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen 518055, China
中国 深圳 哈尔滨工业大学(深圳)电子与信息工程学院
³ Key Laboratory of Photoelectronic Imaging Technology and System of Ministry of Education of China, School of Optics and Photonics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China
中国 北京 北京理工大学光电学院 光电成像技术与系统教育部重点实验室
Opto-Electronic Science, 2024-01-09
Abstract

Inverse design focuses on identifying photonic structures to optimize the performance of photonic devices. Conventional scalar-based inverse design approaches are insufficient to design photonic devices of anisotropic materials such as lithium niobate (LN). To the best of our knowledge, this work proposes for the first time the inverse design method for anisotropic materials to optimize the structure of anisotropic-material based photonics devices.

Specifically, the orientation dependent properties of anisotropic materials are included in the adjoint method, which provides a more precise prediction of light propagation within such materials. The proposed method is used to design ultra-compact wavelength division demultiplexers in the X-cut thin-film lithium niobate (TFLN) platform.

By benchmarking the device performances of our method with those of classical scalar-based inverse design, we demonstrate that this method properly addresses the critical issue of material anisotropy in the X-cut TFLN platform.

This proposed method fills the gap of inverse design of anisotropic materials based photonic devices, which finds prominent applications in TFLN platforms and other anisotropic-material based photonic integration platforms.
Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer_1
Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer_2
Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer_3
Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer_4
 • Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
 • Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Light-stimulated adaptive artificial synapse based on nanocrystalline metal-oxide film
 • Igor S. Balashov, Alexander A. Chezhegov, Artem S. Chizhov, Andrey A. Grunin, Konstantin V. Anokhin, Andrey A. Fedyanin
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-06
 • Integrated photonic convolution acceleration core for wearable devices
 • Baiheng Zhao, Junwei Cheng, Bo Wu, Dingshan Gao, Hailong Zhou, Jianji Dong
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-28
 • Optical trapping of optical nanoparticles: Fundamentals and applications
 • Fengchan Zhang, Pablo Camarero, Patricia Haro-González, Lucía Labrador-Páez, Daniel Jaque
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Pattern recognition in multi-synaptic photonic spiking neural networks based on a DFB-SA chip
 • Yanan Han, Shuiying Xiang, Ziwei Song, Shuang Gao, Xingxing Guo, Yahui Zhang, Yuechun Shi, Xiangfei Chen, Yue Hao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-11-15
 • Ferroelectrically modulate the Fermi level of graphene oxide to enhance SERS response
 • Mingrui Shao, Chang Ji, Jibing Tan, Baoqiang Du, Xiaofei Zhao, Jing Yu, Baoyuan Man, Kaichen Xu, Chao Zhang, Zhen Li
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Photonic integrated neuro-synaptic core for convolutional spiking neural network
 • Shuiying Xiang, Yuechun Shi, Yahui Zhang, Xingxing Guo, Ling Zheng, Yanan Han, Yuna Zhang, Ziwei Song, Dianzhuang Zheng, Tao Zhang, Hailing Wang, Xiaojun Zhu, Xiangfei Chen, Min Qiu, Yichen Shen, Wanhua Zheng, Yue Hao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Paper-based WS₂ photodetectors fabricated by all-dry techniques
 • Francesco Pieri, Gianluca Fiori
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Spatiotemporal hemodynamic monitoring via configurable skin-like microfiber Bragg grating group
 • Hengtian Zhu, Junxian Luo, Qing Dai, Shugeng Zhu, Huan Yang, Kanghu Zhou, Liuwei Zhan, Biao Xu, Ye Chen, Yanqing Lu, Fei Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
 • Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-11-15
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31
 • A review of liquid crystal spatial light modulators: devices and applications
 • Yiqian Yang, Andrew Forbes, Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-10-31



 • Flat soliton microcomb source                                Improved spatiotemporal resolution of anti-scattering super-resolution label-free microscopy via synthetic wave 3D metalens imaging
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard