Year
Month
(Peer-Reviewed) A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency
Yahui Liu 刘亚辉 ¹ ², Shunda Qiao 乔顺达 ¹ ², Chao Fang 房超 ¹ ², Ying He 何应 ¹ ², Haiyue Sun 孙海岳 ¹ ², Jian Liu 刘俭 ³, Yufei Ma 马欲飞 ¹ ²
¹ National Key Laboratory of Science and Technology on Tunable Laser, Harbin Institute of Technology, Harbin 150000 China
中国 哈尔滨 哈尔滨工业大学 可调谐(气体)激光技术国家级重点实验室
² Zhengzhou Research Institute, Harbin Institute of Technology, Zhengzhou 450000, China
中国 郑州 哈尔滨工业大学 郑州研究院
³ Advanced Microscopy and Instrumentation Research Center, School of Instrumentation Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150080, China
中国 哈尔滨 哈尔滨工业大学 仪器科学与工程学院 现代显微仪器研究所
Opto-Electronic Advances, 2024-03-20
Abstract

A highly sensitive light-induced thermoelectric spectroscopy (LITES) sensor based on a multi-pass cell (MPC) with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork (QTF) with low resonance frequency is reported in this manuscript. An erbium-doped fiber amplifier (EDFA) was employed to amplify the output optical power so that the signal level was further enhanced.

The optical path length (OPL) and the ratio of optical path length to volume (RLV) of the MPC is 37.7 m and 13.8 cm⁻², respectively. A commercial QTF and a self-designed trapezoidal-tip QTF with low frequency of 9461.83 Hz were used as the detectors of the sensor, respectively. The target gas selected to test the performance of the system was acetylene (C₂H₂).

When the optical power was constant at 1000 mW, the minimum detection limit (MDL) of the C₂H₂-LITES sensor can be achieved 48.3 ppb when using the commercial QTF and 24.6 ppb when using the trapezoidal-tip QTF. An improvement of the detection performance by a factor of 1.96 was achieved after replacing the commercial QTF with the trapezoidal-tip QTF.
A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency_1
A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency_2
A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency_3
 • Deblurring, artifact-free optical coherence tomography with deconvolution-random phase modulation
 • Xin Ge, Si Chen, Kan Lin, Guangming Ni, En Bo, Lulu Wang, Linbo Liu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Dynamic interactive bitwise meta-holography with ultra-high computational and display frame rates
 • Yuncheng Liu, Ke Xu, Xuhao Fan, Xinger Wang, Xuan Yu, Wei Xiong, Hui Gao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Multi-dimensional multiplexing optical secret sharing framework with cascaded liquid crystal holograms
 • Keyao Li, Yiming Wang, Dapu Pi, Baoli Li, Haitao Luan, Xinyuan Fang, Peng Chen, Yanqing Lu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Physics-informed deep learning for fringe pattern analysis
 • Wei Yin, Yuxuan Che, Xinsheng Li, Mingyu Li, Yan Hu, Shijie Feng, Edmund Y. Lam, Qian Chen, Chao Zuo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Advancing computer-generated holographic display thanks to diffraction model-driven deep nets
 • Vittorio Bianco, Pietro Ferraro
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-16
 • Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer
 • Jiangbo Lyu, Tao Zhu, Yan Zhou, Zhenmin Chen, Yazhi Pi, Zhengtong Liu, Xiaochuan Xu, Ke Xu, Xu Ma, Lei Wang, Zizheng Cao, Shaohua Yu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-09
 • Improved spatiotemporal resolution of anti-scattering super-resolution label-free microscopy via synthetic wave 3D metalens imaging
 • Yuting Xiao, Lianwei Chen, Mingbo Pu, Mingfeng Xu, Qi Zhang, Yinghui Guo, Tianqu Chen, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-05
 • Wide-spectrum optical synthetic aperture imaging via spatial intensity interferometry
 • Chunyan Chu, Zhentao Liu, Mingliang Chen, Xuehui Shao, Guohai Situ, Yuejin Zhao, Shensheng Han
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-3-10
 • Flat soliton microcomb source
 • Xinyu Wang, Xuke Qiu, Mulong Liu, Feng Liu, Mengmeng Li, Linpei Xue, Bohan Chen, Mingran Zhang, Peng Xie
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-29
 • Smart palm-size optofluidic hematology analyzer for automated imaging-based leukocyte concentration detection
 • Deer Su, Xiangyu Li, Weida Gao, Qiuhua Wei, Haoyu Li, Changliang Guo, Weisong Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-28
 • Exceptional-point-enhanced sensing in an all-fiber bending sensor
 • Zheng Li, Jingxu Chen, Lingzhi Li, Jiejun Zhang, Jianping Yao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-12-12 • Self-polarized RGB device realized by semipolar micro-LEDs and perovskite-in-polymer films for backlight applications                                Multi-wavelength nanowire micro-LEDs for future high speed optical communication
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard