Year
Month
(Peer-Reviewed) Artificial intelligence-assisted chiral nanophotonic designs
Xuanru Zhang 张璇如 ¹ ² ³, Tie Jun Cui 崔铁军 ¹ ² ³
¹ State Key Laboratory of Millimeter Waves, Southeast University, Nanjing 210096, China
中国 南京 东南大学 毫米波国家重点实验室
² Institute of Electromagnetic Space, Southeast University, Nanjing 210096, China
中国 南京 东南大学 电磁空间科学与技术研究院
³ School of Information Science and Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China
中国 南京 东南大学 信息科学与工程学院
Opto-Electronic Advances, 2023-10-31
Abstract

Chiral nanostructures can enhance the weak inherent chiral effects of biomolecules and highlight the important roles in chiral detection. However, the design of the chiral nanostructures is challenged by extensive theoretical simulations and explorative experiments.

Recently, Zheyu Fang’s group proposed a chiral nanostructure design method based on reinforcement learning, which can find out metallic chiral nanostructures with a sharp peak in circular dichroism spectra and enhance the chiral detection signals. This work envisions the powerful roles of artificial intelligence in nanophotonic designs.
Artificial intelligence-assisted chiral nanophotonic designs_1
Artificial intelligence-assisted chiral nanophotonic designs_2
Artificial intelligence-assisted chiral nanophotonic designs_3
 • Robust measurement of orbital angular momentum of a partially coherent vortex beam under amplitude and phase perturbations
 • Zhao Zhang, Gaoyuan Li, Yonglei Liu, Haiyun Wang, Bernhard J. Hoenders, Chunhao Liang, Yangjian Cai, Jun Zeng
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Deblurring, artifact-free optical coherence tomography with deconvolution-random phase modulation
 • Xin Ge, Si Chen, Kan Lin, Guangming Ni, En Bo, Lulu Wang, Linbo Liu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-31
 • Dynamic interactive bitwise meta-holography with ultra-high computational and display frame rates
 • Yuncheng Liu, Ke Xu, Xuhao Fan, Xinger Wang, Xuan Yu, Wei Xiong, Hui Gao
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Multi-dimensional multiplexing optical secret sharing framework with cascaded liquid crystal holograms
 • Keyao Li, Yiming Wang, Dapu Pi, Baoli Li, Haitao Luan, Xinyuan Fang, Peng Chen, Yanqing Lu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Physics-informed deep learning for fringe pattern analysis
 • Wei Yin, Yuxuan Che, Xinsheng Li, Mingyu Li, Yan Hu, Shijie Feng, Edmund Y. Lam, Qian Chen, Chao Zuo
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-25
 • Advancing computer-generated holographic display thanks to diffraction model-driven deep nets
 • Vittorio Bianco, Pietro Ferraro
 • Opto-Electronic Advances
 • 2024-01-16
 • Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer
 • Jiangbo Lyu, Tao Zhu, Yan Zhou, Zhenmin Chen, Yazhi Pi, Zhengtong Liu, Xiaochuan Xu, Ke Xu, Xu Ma, Lei Wang, Zizheng Cao, Shaohua Yu
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-09
 • Improved spatiotemporal resolution of anti-scattering super-resolution label-free microscopy via synthetic wave 3D metalens imaging
 • Yuting Xiao, Lianwei Chen, Mingbo Pu, Mingfeng Xu, Qi Zhang, Yinghui Guo, Tianqu Chen, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Science
 • 2024-01-05
 • Wide-spectrum optical synthetic aperture imaging via spatial intensity interferometry
 • Chunyan Chu, Zhentao Liu, Mingliang Chen, Xuehui Shao, Guohai Situ, Yuejin Zhao, Shensheng Han
 • Opto-Electronic Advances
 • 2023-3-10
 • Flat soliton microcomb source
 • Xinyu Wang, Xuke Qiu, Mulong Liu, Feng Liu, Mengmeng Li, Linpei Xue, Bohan Chen, Mingran Zhang, Peng Xie
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-29
 • Smart palm-size optofluidic hematology analyzer for automated imaging-based leukocyte concentration detection
 • Deer Su, Xiangyu Li, Weida Gao, Qiuhua Wei, Haoyu Li, Changliang Guo, Weisong Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • 2023-12-28 • Knot-inspired optical sensors for slip detection and friction measurement in dexterous robotic manipulation                                Three-dimensional isotropic microfabrication in glass using spatiotemporal focusing of high-repetition-rate femtosecond laser pulses
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard