Year
Month
(Peer-Reviewed) Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
Hongyun Zhang 张红云 ¹, Changhua Bao 鲍昌华 ¹, Michael Schüler ², Shaohua Zhou 周绍华 ¹, Qian Li 李骞 ¹, Laipeng Luo 罗来鹏 ¹, Wei Yao 姚维 ¹, Zhong Wang ³, Thomas P Devereaux ² ⁴, Shuyun Zhou 周树云 ¹ ⁵
¹ State Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Physics and Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, P.R. China
中国 北京 清华大学物理系 低维量子物理国家重点实验室
² Stanford Institute for Materials and Energy Sciences (SIMES), SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, California 94025, USA
³ Institute for Advanced Study, Tsinghua University, Beijing, 100084, P. R. China
中国 北京 清华大学高等研究院
⁴ Department of Materials Science and Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94035, USA
⁵ Frontier Science Center for Quantum Information, Beijing 100084, P. R. China
中国 北京 清华大学量子信息前沿科学中心
National Science Review, 2021-09-16
Abstract

Electron-phonon interaction and related self-energy are fundamental to both the equilibrium properties and non-equilibrium relaxation dynamics of solids. Although electron-phonon interaction has been suggested by various time-resolved measurements to be important for the relaxation dynamics of graphene, the lack of energy- and momentum-resolved self-energy dynamics prohibits direct identification of the role of specific phonon modes in the relaxation dynamics.

Here by performing time- and angle-resolved photoemission spectroscopy measurements on a Kekulé-ordered graphene with folded Dirac cones at the Γ point, we have succeeded in resolving the self-energy effect induced by coupling of electrons to two phonons at Ω1 = 177 meV and Ω2 = 54 meV and revealing its dynamical change in the time domain. Moreover, these strongly coupled phonons define energy thresholds, which separate the hierarchical relaxation dynamics from ultrafast, fast to slow, thereby providing direct experimental evidence for the dominant role of mode-specific phonons in the relaxation dynamics.
Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene_1
Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene_2
Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene_3
 • Disordered Translocation is Hastening Local Extinction of the Chinese Giant Salamander
 • Guocheng SHU, Ping LIU, Tian ZHAO, Cheng LI, Yinmeng HOU, Chunlin ZHAO, Jie WANG, Xiaoxiao SHU, Jiang CHANG, Jianping JIANG, Feng XIE
 • Asian Herpetological Research
 • 2021-09-25
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • 2021-09-24
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • 2021-09-22
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • 2021-09-21
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • 2021-09-21
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • 2021-09-15
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • 2021-09-14
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • 2021-09-14 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective                                Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard