Year
Month
(Preprint) Transplantation of a Beating Heart: A First in Human
Shengli Yin 殷胜利 ¹, Jian Rong 荣健 ², Yinghua Chen 陈颖华 ³ ⁴ ⁵, Lu Cao 曹璐 ², Yunqi Liu 刘云奇 ¹, Shaoyan Mo 莫少言 ², Hanzhao Li 李汉钊 ¹, Nan Jiang 江楠 ⁶, Mai Xiong 熊迈 ¹, Han Shi 石寒 ², Tielong Wang ³ ⁴ ⁵, Yongxu Shi 石勇序 ², Yanlin Zhu 朱艳玲 ², Mengya Liang 梁孟亚 ¹, Wei Xiong 熊炜 ⁶, Yili Chen ⁷, Guixing Xu ⁸, Xiaoxiang Chen ⁶, Xiaojun Chen 陈小俊 ⁹, Meixian Yin ³ ⁴ ⁵, Baiyun Tang 唐白云 ¹⁰, Fengqiu Gong 龚凤球 ⁹, Wenqi Huang ⁶, Yugang Dong 董吁钢 ⁷, Björn Nashan ¹¹, Stefan G Tullius ¹², Zhiyong Guo 郭志勇 ³ ⁴ ⁵, Zhongkai Wu 吴钟凯 ¹, Xiaoshun He 何晓顺 ³ ⁴ ⁵
¹ Department of Cardiac Surgery, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院心脏外科
² Department of Extracorporeal Circulation, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院体外循环科
³ Organ Transplant Center, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院器官移植中心
⁴ Guangdong Provincial International Cooperation Base of Science and Technology (Organ Transplantation), Guangzhou 510080, China
中国 广州 广东省器官移植国际科技合作基地
⁵ Guangdong Provincial Key Laboratory of Organ Donation and Transplant Immunology, Guangzhou 510080, China
中国 广州 广东省器官捐献与移植免疫重点实验室
⁶ Department of Anesthesiology, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院麻醉科
⁷ Department of Cardiology, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院心内科
⁸ Department of Neurosurgery, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院神经外科
⁹ Operating Room and Anesthesia Center, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院手术室及麻醉中心
¹⁰ Cardiac Surgery Intensive Care Unit, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
中国 广州 中山大学附属第一医院心脏重症监护室
¹¹ Organ Transplantation Center, The First Affiliated Hospital of the University of Science and Technology of China, Hefei 230001, China
中国 合肥 中国科学技术大学附属第一医院器官移植中心
¹² Division of Transplant Surgery, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
ChinaXiv, 2021-10-02
Abstract

Ischemia and reperfusion injury (IRI), an inevitable component in organ transplantation, contributes to inferior graft survival, compromised organ quality and limitations in organ availability. The heart is most vulnerable to IRI and tolerated ischemic times are very short. We present an entire novel heart transplant procedure during which the donor heart was continuously perfused, oxygenated at normothermia and transplanted while beating.

The dynamic electrocardiogram and echocardiogram indicated an absence of ischemic injury and excellent function of the donor heart during the entire procedure. This ischemia-free beating heart transplantation (IFBHT) avoids graft IRI. The approach has thus the potential to improve transplant outcome while improving organ utilization.
Transplantation of a Beating Heart: A First in Human_1
Transplantation of a Beating Heart: A First in Human_2
Transplantation of a Beating Heart: A First in Human_3
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • 2021-09-24
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • 2021-09-22
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • 2021-09-21
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • 2021-09-21
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • 2021-09-16
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • 2021-09-15
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • 2021-09-14
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • 2021-09-14 • Detecting subtle yet fast skeletal muscle contractions with ultrasoft and durable graphene-based cellular materials                                Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard