Year
Month
(Peer-Reviewed) An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor
Shunli Ma 马顺利 ¹, Tianxiang Wu 吴天祥 ¹, Xinyu Chen 陈新宇 ¹, Yin Wang 王印 ¹, Hongwei Tang 唐宏伟 ¹, Yuting Yao ¹, Yan Wang ¹, Ziyang Zhu ², Jianan Deng 邓嘉男 ², Jing Wan 万景 ², Ye Lu 陆叶 ², Zhengzong Sun 孙正宗 ¹, Zihan Xu 许子寒 ³, Antoine Riaud ¹, Chenjian Wu 吴晨健 ⁴, David Wei Zhang 张卫 ¹, Yang Chai 柴扬 ⁵, Peng Zhou 周鹏 ¹, Junyan Ren 任俊彦 ¹, Wenzhong Bao 包文中 ¹
¹ State Key Laboratory of ASIC and System, School of Microelectronics, Fudan University, Shanghai 200433, China
中国 上海 复旦大学微电子学院 专用集成电路与系统国家重点实验室
² State Key Laboratory of ASIC and System, School of Information Science and Technology, Fudan University, Shanghai 200433, China
中国 上海 复旦大学信息科学与工程学院 专用集成电路与系统国家重点实验室
³ Shenzhen Sixcarbon Technology, Shenzhen 518106, China
中国 深圳 深圳六碳科技有限公司
⁴ School of Electronic and Information Engineering, Soochow University, Suzhou 215006, China
中国 苏州 苏州大学电子信息学院
⁵ Department of Applied Physics, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, China
中国 香港 九龙红磡 香港理工大学应用物理系
Science Bulletin, 2021-10-05
Abstract

Recently, research on two-dimensional (2D) semiconductors has begun to translate from the fundamental investigation into rudimentary functional circuits. In this work, we unveil the first functional MoS₂ artificial neural network (ANN) chip, including multiply-and-accumulate (MAC), memory and activation function circuits.

Such MoS₂ ANN chip is realized through fabricating 818 field-effect transistors (FETs) on a wafer-scale and high-homogeneity MoS₂ film, with a gate-last process to realize top gate structured FETs. A 62-level simulation program with integrated circuit emphasis (SPICE) model is utilized to design and optimize our analog ANN circuit.

To demonstrate a practical application, a tactile digit sensing recognition was demonstrated based on our ANN circuits. After training, the digit recognition rate exceeds 97%. Our work not only demonstrates the protentional of 2D semiconductors in wafer-scale integrated circuits, but also paves the way for its future application in AI computation.
An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor_1
An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor_2
An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor_3
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • 2021-09-24
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • 2021-09-22
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • 2021-09-21
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • 2021-09-21
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • 2021-09-16
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • 2021-09-15
 • Literature review: non-intubated (tubeless) VATS for lung volume reduction surgery
 • Yi Zhang, Xin Jin
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • Non-intubated thoracic surgery: an Asian perspective
 • Shuben Li, Yunpeng Zhong, Zhuxing Chen, Jun Liu, Jianxing He, Alan D. L. Sihoe
 • Video-Assisted Thoracic Surgery
 • 2021-09-15
 • A case of infectious endophthalmitis misdiagnosed as uveitis
 • Liu Xueying Zhong, Hongyi Shen, Wanwen Shao, Yongxin Zheng
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • A narrative review of glaucoma screening from fundus images
 • Xingxing Cao, Xu Sun, Shuai Yan, Yanwu Xu
 • Annals of Eye Science
 • 2021-09-15
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • 2021-09-14
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • 2021-09-14 • Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5                                Fast Configuration Change Impact Analysis for Network Overlay Data Center Networks
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © PubCard